Regionalt superbusskoncept i Småland - KLT

Regionalt superbusskoncept i Småland

Småland är stort och glesbefolkat. Snabba och bekväma kommunikationer mellan de största städerna är en nyckelfaktor för tillväxt och utveckling.

Tågtrafiken utgör ett skelett för de kollektiva persontransporterna. Där järnväg saknas kan snabba bussar vara ett alternativ. Därför undersöker de tre Smålandslänen; Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län i en förstudie förutsättningarna för att utveckla ett regionalt superbusskoncept – i hela Småland!

Vad är ett regionalt superbusskoncept?

Ett regionalt superbusskoncept kombinerar åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och trafikering för att åstadkomma en snabb, pålitlig och i alla delar attraktiv kollektivtrafik. Den 6 oktober genomfördes ett inspirationsseminarium i Alvesta. Bland föreläsarna fanns både forskare, politiker och tjänstemän som på olika sätt arbetat med regionala superbusskoncept. Avsikten med seminariet var att ge en gemensam kunskapsplattform för de som berörs av projektet.

Projektets målsättning är att ta fram en gemensam målbild för snabb busstrafik i hela Småland med regionsammanbindande funktion, hög resestandard och komfort. Där ingår också att peka ut platser för bytespunkter.

Projektet är delfinansierat av regionala fonden för Småland och Öarna.


Material från föreläsningarna i Alvesta:

Fredrik Pettersson, Lunds Universitet/K2

Patric Åberg & Lina Rosenstråle, Östra Göinge kommun

Martin Berlin, Norrköpings kommun

Mer information och kontakt

Per Ålind, projektledare Skyddad adress                                                          Yvonne Aldentun, bitr. projektledare Skyddad adress