Upphandlad busstrafik 2017 - KLT

Upphandlad busstrafik 2017

Upphandlingens tidtsplan inför trafikstarten 2017:

  • Första samrådsmötet, augusti 2014
  • Förannonsering, november 2014
  • Andra samrådsmötet, mars 2015
  • Prekvalificering, maj 2015
  • Underlag sänds ut, september 2015
  • Inlämning av anbud, december 2015
  • Förhandling, februari - april 2016
  • Tilldelningsbeslut, maj - juni 2016
  • Driftstart, augusti 2017

Inledning

Kalmar Länstrafik (KLT) är en egen förvaltning inom Landstinget i Kalmar län med en egen trafikstyrelse. KLT är både en verksamhet och en myndighet med placering i Högsby. Vi har cirka 90 anställda och omsätter omkring 800 miljoner kronor per år. Under 2013 hade KLT 45 procent i täckningsgrad för hela förvaltningen.

Upphandlingens organisation

Trafikupphandlingens organisation omfattas av KLTs ledning, en arbetsgrupp som leds av en processledare, projektadministratör samt represenanter från upphandlingens fem arbetsgrupper.

Trafikförsörjningsprogrammet

Upphandlingsarbetet utgår från fem grundbultar: en trafik för alla, hela resan, bäst för flest, tänk tåg - kör buss och kunden framför allt. KLT ansvarar för trafiktyperna linjetrafik, serviceresor, skolskjuts och närtrafik. Som övergripande och styrande dokument för kollektivtrafikens utveckling finns Trafikförsörjningsprogrammet. Ett utvecklingsmål som finns är att skapa större arbetsmarknadsregioner. Resandet kan även delas in i tre olika typer av så kallade stråk; starka, medelstarka och svaga. Utifrån dessa planeras trafikens omfattning.

Resande och omfattning

I linjetrafiken har vi idag sju entreprenörer och cirka 240 fordon som varje år kör 13 500 000 vägkilometer. I länet körs även serviceresor av nio entreprenörer, 35 fordon i cirka 85 000 timmar per år. I flera av länets kommuner planerar vi även skolskjutstrafiken. Under fliken Upphandlad skojskjuts finns mer information.

Mellan 2006 - 2020 har vi 40 procent som fördubblingsmål gällande resandeutvecklingen. Efter 2013 har vi nått 32 procent. I februari 2012 tog Landstingsfullmäktige beslut om att kollektivtrafiken ska vara fossilbränslefri 2020.

Fordon och depå

Efter 2017 kommer inte KLT stå för några egna depåer i länet. Utbyggnad av infrastruktur kring tankställen sker i dialog med kommunerna.

Avtal

Den nuvarande avtalsstrukturen innebär ett produktionsavtal. Med upphandlingen vill vi forma ett produktionsavtal med inslag av incitament. Detta för att skapa en ökad kundnöjdhet samt öka resandet. Som grund för val av avtalsform ligger; resandeunderlaget, biljettpriset är en politisk fråga, miljöprofilen är en politisk fråga, landstinget avgör linjernas dragning, landstinget bestämmer tidtabellen.