Program för framtida kollektivtrafik - KLT

Program för framtida kollektivtrafik

Landstinget har i egenskap av regional myndighet tagit fram ett program för den framtida kollektivtrafiken. Visionen är en kollektivtrafik tillgänglig för alla.

Strategin är att satsa på en jämställd och miljöanpassad stråktrafik enligt devisen ”Tänk tåg – kör buss” kompletterad med anropsstyrd Närtrafik. Bäst för flest är hög turtäthet, kort restid och bra reseprodukter, vilket ger nöjda kunder samt lokal och regional utveckling.

En viktig utgångspunkt för att utveckla resandet är att planera för hela resan. Här ingår trafik enligt styv tidtabell (bussen eller tåget avgår vid samma klockslag varje timme) samt avgångar varje halvtimma eller hel timma. Men också att bygga säkra hållplatser och bytespunkter med bra anslutning till gång- och cykelvägnät. Möjligheten att åka på en biljett oavsett om resan omfattar byte av transportslag eller går över länsgräns är ett sätt att sätta kunden framför allt.

"Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021" är ett dokument som landstingsfullmäktige godkände den 26 september 2012. Dokumentet kan laddas ned via länken härintill.

Frågor eller synpunkter om trafikförsörjningsprogrammet?
Skicka ett e-post till Skyddad adress.