Kollektivtrafikens bytespunkter - KLT

Kollektivtrafikens bytespunkter

Ett byte är normalt den svagaste länken i den kollektiva resan. Alla byten uppfattas som negativa och en förlängning av restiden även om övergången sker utan större tidsförlust.

Lämplig utformning av bytespunkten är ett sätt att minska den negativa upplevelsen av bytet. Med bytespunkt menas en plats i kollektivtrafiknätet där byte kan ske av färdsätt och/eller färdmedel.

Det är viktigt att platsen för väntan upplevs som säker och trygg. Möjligheten att parkera cykel eller bil i direkt anslutning är andra viktiga faktorer.

Attraktiva bytespunkter kan bara utvecklas i ett nära samspel med omgivande samhälle. Lokalisering av bostäder, verksamheter och service kring bytespunkten ökar tillgängligheten till kollektiva resor och bidrar därmed till en hållbar samhällsutveckling och ett klimatanpassat transportsystem.

Som underlag för det arbetet har KLT tagit fram dels en handbok för utformning av hållplatser, dels en förteckning av bytespunkter som ska prioriteras för åtgärder. Båda dokumenten ska ses som riktlinjer för det fortsatta arbetet med att skapa bra bytespunkter för kollektivtrafiken i regionen.