Vad är Riksfärdtjänst?

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Landstinget i Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.

Detta gäller både myndighetsutövning (att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst) och utförande (beställning och transport). Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.

Vad betyder begreppen?

  • Färdtjänst - Resor för personer med varaktigt funktionshinder, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller att resa med allmän kollektivtrafik (buss, tåg).
  • Riksfärdtjänst - Resor för personer som inte kan resa till normala reskostnader, detta p g a ett stort och varaktigt funktionshinder. Resan kan komma att utgöras av tåg 2:a klass, buss i linjetrafik eller taxi.
  • Sjukresa - Resor mellan bostad eller olycksplats och en vårdinrättning. Kalmar Länstrafik ersätter resorna till och från vården efter vissa regler.

Vem får riksfärdtjänst?

Du som har ett stort och varaktigt funktionshinder och där det uppstår fördyrade reskostnader p g a funktionshinder med dess efterföljande handikapp.

Varaktigheten ska vara minst 12 månader.

När kan du åka riksfärdtjänst?

När du ska resa till rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Resan måste vara från en kommun till en annan kommun inom Sveriges gränser.

Tillstånd krävs för att åka

Innan en resa kan beställas krävs tillstånd från Kalmar Länstrafik. Ansökan om tillstånd ska insändas minst 3 veckor innan tänkt avresedag. Undantag sker vid jul- och nyårshelgen, då ansökningstiden tidigareläggs till 5-6 veckor enligt annonsering.

Tillstånd till riksfärdtjänst ska beviljas när ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet, som också ska vara av fritidskaraktär. Resan ska ske mellan den egna kommunen till en annan kommun eller mellan två andra kommuner.

  • Din ansökan om tillstånd måste skickas in i tid till KLT. Ansökan om riksfärdtjänst ska vara KLT tillhanda tre veckor innan det datum du ska resa.
  • Ansökan ska alltid vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt funktionshinders varaktighet och varför du inte kan åka med allmän kollektivtrafik.
  • Din ansökan leder oftast till ett personligt besök av KLT:s handläggare, som där samlar in uppgifter till utredningen. KLT:s handläggare kan hjälpa dig med din ansökan.
  • I vissa fall kan ett medicinskt utlåtande begäras in.

Giltighet

Ett tillstånd till riksfärdtjänst beviljas vanligtvis för enstaka tur- och returresa. Om du reser kontinuerligt mot samma resmål (flera gånger/månad) finns möjligheten att beviljas ett generellt tillstånd (maximerad tid av 1 år).

Ansöka om tillstånd gör du här.

Beställa resa

Användningsområde

Resor inom Sveriges gränser när ändamålet är rekreation, fritidsverksamhet och/eller annan enskild angelägenhet, som också ska vara av fritidskaraktär.

Vad kostar det?

Priset fastställs av regeringen och motsvarar normala reskostnader (tåg 2:a klass). När din ansökan prövas tar KLT ställning till om du kan resa med allmän kollektivtrafik, antingen med ledsagare eller på egen hand.

Beställning

Beställning av en riksfärdtjänstresa görs till KLT:s beställningscentral 010 - 21 21 021 (menyval 2). Resan ska beställas omgående eller senast 5 dagar innan datum för resa. Har du generellt tillstånd kan du boka resan senast dagen innan datum för resa. Vid resa i allmän kollektivtrafik kan du på egen hand köpa biljett för den aktuella resan för att därefter sända in kvitto till KLT.

Avbeställning

Ska göras senast 2 dagar före datum för resa (gärna tidigare). Om du inte gör det kan du bli ersättningsskyldig för hela resan. Om du har bokat resan på egen hand är det du som ansvarar för avbeställningen.

Att resa med Riksfärdtjänst

Ledsagare

Om du behöver hjälp under själva resan har du rätt att resa med en ledsagare.

Medresenär

När du har tillstånd till riksfärdtjänst är det möjligt för dig att resa tillsammans med en medresenär (gäller vid resa med bil, minibuss eller specialfordon).

Medresenären betalar lika mycket som du betalar. Vid resa i allmän kollektivtrafik betalar medresenären den faktiska kostnaden.

Förskjutning av önskade tider

När du reser upp till 20 mil kan din avresetid förskjutas med en halvdag. För ännu längre resor kan avresetiden förskjutas med en heldag. I samband med helger kan ännu större förskjutningar krävas.

Uppehåll under resan

På grund av samordningen och kvaliteten för de övriga resenärerna kan du inte ta några uppehåll under själva resan, inte ens kortare uppehåll vid t ex apotek eller gravplats.

Bagage

Du får ta med dig max två resväskor. Om det finns plats i fordonet är det möjligt att ta med extra bagage.

Nödvändiga hjälpmedel räknas inte som bagage, utan får tas med ändå. Hjälpmedel som inte krävs för själva resan kan bli sända eller hyras på ort för resan.

Husdjur

Har du ledar-, signal- eller servicehund får du ta med den på dina resor. Övriga husdjur får inte tas med, eftersom övriga medresenärer kan ha allergier.

Överklagande

Om du inte får tillstånd till riksfärdtjänst, finns möjlighet att överklaga beslutet. Om du önskar kan du få hjälp av KLT:s handläggare.