Vad är färdtjänst?

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Landstinget i Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.

Detta gäller både myndighetsutövning (att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst) och utförande (beställning och transport). Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.

Vad betyder begreppen?

 • Färdtjänst - Resor för personer med varaktigt funktionshinder, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller att resa med allmän kollektivtrafik (buss, tåg).
 • Riksfärdtjänst - Resor för personer som inte kan resa till normala reskostnader, detta p g a ett stort och varaktigt funktionshinder. Resan kan komma att utgöras av tåg 2:a klass, buss i linjetrafik eller taxi.
 • Sjukresa - Resor mellan bostad eller olycksplats och en vårdinrättning. Kalmar Länstrafik ersätter resorna till och från vården efter vissa regler.

Vem får färdtjänst?

Du som på grund av ditt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Ditt funktionshinder ska vara varaktigt i minst 3 månader.

När kan du åka färdtjänst?

När du ska resa till arbete, skola (ej obligatoriska skolformer), service (handel, frisör m.m) eller andra för dig viktiga platser.

Färdtjänsten är inte att betrakta som ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller som ersättning vid bristfälliga kommunikationer.

När kan du inte åka färdtjänst?

När du ska resa till verksamheter inom landstingets regi t ex för besök hos läkare/tandläkare, sjukgymnast, distriktssköterska etc.

Färdtjänst är i första hand tänkt att användas i den kommun där du är folkbokförd, även om det finns undantag.

Tillstånd krävs för att åka

Grunden för tillstånd är att en person ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att använda allmänna kommunikationer på egen hand.

En färdtjänstresa är primärt en resa i den egna kommunen (folkbokföringskommunen), men kan vid särskilda skäl beviljas från den egna kommunen till en grannkommun och/eller i en helt annan kommun.

 • Din ansökan om tillstånd måste skickas in i tid till KLT.
 • Ansökan ska alltid vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt funktionshinders varaktighet och varför du inte kan åka med allmän kollektivtrafik.
 • Din ansökan leder oftast till ett personligt besök av KLT:s handläggare, som där samlar in uppgifter till utredningen. KLT:s handläggare kan hjälpa dig med din ansökan.
 • I vissa fall kan ett medicinskt utlåtande begäras in.

Tillståndsnivåer

Färdtjänstlagen gör det möjligt att förena tillstånd med föreskrifter och villkor ”i skälig omfattning”. Föreskrifter och villkor kan vara av två slag, generella och individuella.

Det finns tillståndsnivåer enligt modellen A, B, C och D:

 • A - Resenären klarar till största del av att resa med allmänna kommunikationer och endast för vissa resor har behov av färdtjänst. Tillståndet gäller ett visst antal resor.
 • B - Resenären kan använda sig av allmänna kommunikationer om resa till hållplats anordnas, dock inte grundat på bristfälliga kommunikationer.
 • C - Resenären har fritt antal resor med bil alternativt minibuss.
 • D - Resenären kan enbart resa med specialfordon.

Observera att samtliga tillstånd kan innehålla föreskrifter om att vissa resor ska ske med allmänna kommunikationer, vilket därav innebär individuella begränsningar.

Ansökan om färdtjänsttillstånd hittar du här.

När tillståndet har gått ut

Tillstånd till färdtjänst beviljas alltid för viss tid. Efter tillståndets giltighetsperiod krävs en ny ansökan för ett nytt tillstånd, detta eftersom KLT ska kunna utvärdera och eventuellt justera tillståndets innehåll.

Du ansvarar själv för att ta kontakt med KLT:s handläggare för att få en ny prövning.

Återkallelse av tillstånd

Ditt tillstånd kan komma att återkallas om du gör dig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller.

Beställa resa

Användningsområde

 1. Först och främst för resor inom den kommun där du är folkbokförd.
 2. Resor mellan din kommun och en annan kommun. Denna resa får inte vara längre än 40 km från din kommungräns.

Du kan även resa längre mellan din kommun och en annan kommun, men då måste det vara normalt pendlingsavstånd och du måste ha ett särskilt tillstånd.

Vad kostar det?

Kostnaden för en färdtjänstresa är densamma som avgiften för att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Två sätt att betala

Du kan betala din färdtjänstresa kontant till föraren innan avresan eller med hjälp av en Reskassa hos KLT. Reskassan laddar du med jämna hundratal (mellan 100 - 3 000 kronor). När du sedan gör din resa dras priset från din Reskassa.

Beställning av resa

Beställning av en resa görs på tel. 010 - 21 21 021 (menyval 1) och kan ske via två modeller:

 1. Beställningen sker dagen innan själva restillfället.
 2. Beställningen sker fram till 1 timme innan restillfället. I denna modell tillkommer en extra kostnad om resan inte kan samordnas med annan resenär. Den extra kostnaden är densamma som avgiften för att resa en zon i den allmänna kollektivtrafiken. Observera att storhelger undantas.

Avbeställning av resa

Vid förhinder ska en bokad resa avbeställas. Om resan inte blir avbokad och ett fordon skickats ut kan en avgift debiteras. Undantag för vissa funktionshinder finns.

Att resa med färdtjänst

Ledsagare

Om du behöver hjälp i fordonet under själva resan, kan du kostnadsfritt resa tillsammans med en ledsagare/personligt stöd som är beviljad det. Personen som agerar ledsagare får inte själv vara berättigad till färdtjänst. Ledsagaren kan inte begära att åka en annan sträcka än den du själv åker.

Medresenär

I mån av plats är det möjligt för dig att resa tillsammans med en medresenär. Vid beställning av resan måste du ange att resan även avser en medresenär. Undantag är barn till färdtjänstberättigande förälder (maximerat till ett fordon). Medresenären betalar lika mycket som den färdtjänstberättigade.

Personal

Personal i tjänst (kommunalt beslut) får utan kostnad resa tillsammans med dig, exempelvis till centrum för att handla. Du behöver inte vara beviljad ledsagare.

Service extra, kostnadsfri servicehjälp

Du som har färdtjänsttillstånd har rätt att få hjälp från och till fastighetens entré samt hjälp i och ur fordonet.

Om du behöver mer hjälp (t ex hjälp upp till lägenhetsdörren på annat våningsplan, eller hjälp med bagage), kan du ansöka om SERVICE EXTRA (se nedan).

Om handläggaren beviljar servicehjälpen är den kostnadsfri.

Service extra, servicehjälp mot betalning

Om handläggaren inte beviljar servicehjälp kan du köpa till den. Kostnaden är densamma som vad det kostar att resa en zon i allmän kollektivtrafik. Säg till att du vill köpa till servicehjälpen redan när du beställer din resa.

Resa i annan kommun (RIAK)

Du som har färdtjänsttillstånd kan, efter kontakt med KLT:s handläggare, använda tjänsten i alla Sveriges kommuner. Det kan gälla tillfälliga vistelser på grund av studier, semester eller liknande (ej längre än 3 månader under ett kalenderår).

Antalet resor är begränsade till 4 enkelresor per vecka. Resorna bokas som vanlig färdtjänst.

Tider för resa

Du får använda färdtjänst dygnet runt. Det kan dock vara svårt att få fram fordon under vissa tider på dygnet. Om resan sker mellan kl 00.00-04.00 betalar du särskild nattaxa.

Förskjutning av önskade tider

Resenärer med samma eller närliggande resmål får vara beredda på samåkning. För att KLT:s beställningscentral ska kunna samordna alla beställda resor, kan du få åka upp till 60 minuter tidigare eller senare än då du först hade önskat att resa.

OBS: Detta gäller inte om ändamålet med resan styrs av en fastställd tid.

Husdjur

Har du ledar-, signal- eller servicehund får du ta med den på dina resor. Övriga husdjur får inte tas med, eftersom övriga medresenärer kan ha allergier.

Uppehåll under resan

På grund av samordningen och kvaliteten för de övriga resenärerna kan du inte ta några uppehåll under själva resan, inte ens kortare uppehåll vid t ex apotek eller gravplats.

Bagage

På resan får du ta med dig inhandlade varor för personligt bruk samt nödvändiga hjälpmedel. Övriga varor nekas på grund av minskade möjligheter till samordning. Om varorna är större eller fler än man rimligtvis kan bära, kan de inte tas med.

Överklagande

Om du inte får tillstånd till färdtjänst eller annan tilläggstjänst, finns möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Om du önskar kan du få hjälp av KLT:s handläggare.