Om serviceresor

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Landstinget i Kalmar län ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor för samtliga kommuner i Kalmar län.

Vad betyder begreppen?

  • Färdtjänst - Resor för personer med varaktigt funktionshinder, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller att resa med allmän kollektivtrafik (buss, tåg).
  • Riksfärdtjänst - Resor för personer som inte kan resa till normala reskostnader (tåg 2:a klass och/eller buss i linjetrafik), detta p g a ett stort och varaktigt funktionshinder.
  • Sjukresa - Resor mellan bostad eller olycksplats och en vårdinrättning. Kalmar Länstrafik ersätter resorna till och från vården efter vissa regler.

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida