Detta är KLTLaddar...
Vänta medan kartan laddas in...

Mer information

  • Organistionsnummer: 232100 - 0073
  • Bankgiro: 818 - 7437

Kontakta oss

Ladda ner

Sedan den 1 januari 2012 är Kalmar Länstrafik (KLT) en del av Landstinget i Kalmar län. Du hittar KLT i Högsby, mitt i Kalmar län.

KLT arbetar bland annat med trafikplanering, tidtabellsproduktion, ekonomi, försäljning, marknadsföring, IT, trafikledning, samt myndighetsutövning och beställning av serviceresor.

Merparten av KLT:s verksamhet sker via entreprenadavtal med trafik -eller försäljningsföretag. Med hjälp av dessa entreprenörer finns cirka 260 bussar på länets vägar och 10 försäljningsställen servar våra kunder med biljettförsäljning, information och service.
I vår trafik finns även 10 Kustpilen-tåg. Dessutom samarbetar vi med övriga län i södra Sverige vad gäller Öresundstågen och Krösatågen, som också utgör en stor del av vårt trafikutbud.

Organisation

Mellan åren 1980-2011 var KLT (Kalmar Läns Trafik AB) ett aktiebolag, men från och med 2012 är KLT (Kalmar Länstrafik) en egen förvaltning inom Landstinget i Kalmar län. KLT är trafikhuvudman och ansvarar för all kollektivtrafik med buss och tåg i Kalmar län. Huvudmannaskapet omfattar även efterfrågestyrd närtrafik, samt skolresor och serviceresor. Trafikdirektör är Karl-Johan Bodell (bild till höger).

Den 1 januari 2012 trädde en ny lag om kollektivtrafik i kraft. För Kalmar läns del innebär den att landstinget är regional myndighet med ansvar för kollektivtrafiken.

Trafikstyrelsen 2012-2014

Följande ledamöter och ersättare har utsetts för perioden 2012-2014. Under samma period är Ulf Nilsson ordförande i Trafikstyrelsen medan Kent Ingvarsson är vice ordförande. I arbetsutskottet sitter förutom Ulf Nilsson och Kent Ingvarsson även Anna Thore och Magnus Danlid.

Ledamöter Ersättare
Anne-Marie Fagerström (S)
Emmaboda
Jonas Erlandsson (S)
Högsby
Markus Lund (S)
Nybro
Peter Wretlund (S)
Oskarshamn
Ulf Nilsson (S)
Figeholm
Akko Karlsson (MP)
Gamleby
Helen Nilsson (S)
Vimmerby
Henrik Bokor-Nilsson (S)
Söderåkra
Ragnar Olsson (V)
Kalmar
Bertil Dahl (V)
Kalmar
Anna Thore (MP)
Kalmar
Pierre Danielsson (MP)
Ruda
Kent Ingvarsson (M)
Mörbylånga
Harald Hjalmarsson (M)
Västervik
Göran Häggfors (M)
Kalmar
Micael Glennfalk (M)
Vimmerby
Håkan Algotsson (C)
Torsås
Lisbeth Lennartsson (C)
Borgholm
Magnus Danlid (C)
Vimmerby
Roland Åkesson (C)
Mönsterås
Åke Nilsson (KD)
Hultsfred
Henrik Yngvesson (M)
Färjestaden
Lisbeth Lindberg (FP)
Oskarshamn
Eva-Kristina Berg (C)
Torsås

Kalmar Länstrafiks ledningsgrupp

Allmän kollektivtrafik

Genom avtal med andra trafikutövare eller i egen regi ska KLT bedriva linjetrafik för personbefordran med tillhörande godsbefordran inom länets samtliga tolv kommuner och vissa angränsande områden.

Särskild kollektivtrafik (Serviceresor)

KLT ska efter överenskommelse med resp kommun ansvara för myndighetsutövningen avseende färdtjänst- och riksfärdtjänst. Även sjukresorna ska så långt det är möjligt styras till och anpassas med kollektivtrafiken. Syftet är att göra kollektivtrafiken tillgänglig för funktionshindrade, så att alla kan resa på samma villkor samt samordna olika slag av offentligt betalda resor.

KLT:s uppgift

KLT:s uppgift är att tillhandahålla en god kollektivtrafik som möjliggör skol- och arbetspendling, service- och fritidsresor. Kollektivtrafiken ska vara handikappsanpassad och ges möjlighet för en integrering av den särskilda kollektivtrafiken in i den allmänna kollektivtrafiken - en kollektivtrafik för alla.

KLT:s målsättning

KLT:s grundläggande målsättning är att alla som har ett resbehov ska se det som naturligt att alltid undersöka möjligheten att åka kollektivt. KLT arbetar med öppenhet mot våra resenärer. Långsiktig planering, lyhördhet för resenärernas önskemål och samhällets utveckling är viktiga verktyg i vår strävan att effektivisera och popularisera kollektivtrafiken.

KLT är en del av fördubblingsprojektet, där målet är att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från år 2006 till 2020. Fördubblingsmålet för KLT:s del är att öka resandet 2006-2020 med 40%.

Vi har en vision om "en kollektivtrafik för alla".

KLT:s resandeutveckling

Antalet resor i KLT:s trafik är ca 7,5 miljoner per år. Utvecklingen har de senaste åren varit positiv, i genomsnitt ca 2% per år. Den positiva utvecklingen gäller i såväl tätort- som landsbygdtrafiken, även om tillväxten i tätortstrafiken och tågtrafiken är större. Kraftigast är resandetillströmningen på tågen på sträckan Emmaboda-Nybro-Kalmar.

KLT Kundtjänst

KLT har en egen bemannad Trafikledning som är placerad i Högsby och har direktkommunikation med alla fordon i länet. Trafikledningen sitter dessutom i samma lokaler som Beställningscentralen och Kundtjänst, vilket möjliggör största möjliga samordning och flexibilitet.

Kundtjänsten bemannas måndag-fredag 06.00 - 22.00 samt lördag-söndag 08.15 - 22.00 och nås på telefonnumret 010 - 21 21 000.
Gäller ditt ärende serviceresor (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor m.m.) ringer du 010 - 21 21 021.

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • http://www.trafikverket.se