Det här är Kalmar LänstrafikLaddar...
Vänta medan kartan laddas in...

Mer information

  • Organistionsnummer: 232100 - 0073
  • Bankgiro: 818 - 7437

Faktureringsadress:

Landstinget i Kalmar län
Fakturaskanning
Box 601
391 26 Kalmar

Ange referensnummer (Börjar med 967) som du får av beställare/köpare.

Kontakta oss

Ladda ner

Kalmar Länstrafik (KLT) har det övergripande ansvaret för att boende och besökare i Kalmar län ska ha tillgång till en lättillgänglig och bra kollektivtrafik.

Varje dag reser det närmare 25 000 kunder i kollektivtrafiken, vilket omfattar resor i någon av KLTs ca 260 bussar, eller 300 taxibilar, eller i något av de tågsystem som KLT är delaktig i (Öresundstågtrafiken, Kustpilen och Krösatågstrafiken).

KLT är sedan årsskiftet 2011/12 en förvaltning inom Landstinget i Kalmar län. Landstinget är även regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för kollektivtrafiken. Trafikdirektör och ansvarig för förvaltningens verksamhet är Karl-Johan Bodell.

Det kommunala medinflytandet i kollektivtrafiken hanteras genom den gemensamma trafikstyrelsen, till vilken Landstinget även delegerat vissa myndighetsuppgifter. Trafikstyrelsen består av 12 ledamöter och 12 ersättare, varav ena hälften utses av Landstinget och den andra av länets kommuner. Under denna mandatperiod är Ulf Nilsson (S) representerande Landstinget ordförande medan Kent Ingvarsson (M) representerande kommunkollektivet är vice ordförande. Tillsammans med Anna Thore (MP) och Magnus Danlid (C) utgör de trafikstyrelsens arbetsutskott.

KLT arbetar bland annat med trafikplanering, kundservice, trafikinformation, kundmottagning av serviceresor samt myndighetsutövning av färdtjänst och riksfärdtjänst. Trafiken däremot körs av olika trafikföretag på entreprenad åt KLT. Du kan läsa mer om trafikföretagen under fliken ”Våra entreprenörer”.

Skolresor är däremot även fortsättningsvis ett primärkommunalt ansvar. Merparten av länets kommuner har genom avtal gett KLT i uppdrag att upphandla och även för vissa planera skolresandet i kommunen. På detta sätt har länet genom samplanering av trafiken uppnått ett bra trafikupplägg för kunderna med god ekonomi, kunnat uppnås.

 

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida