Resevillkor

Resevillkoren gäller för samtliga resor med Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik och Jönköpings Länstrafik. Resevillkoren gäller även för länsöverskridande resor med Öresundståg till och från Göteborg i Västtrafiks område.

I resevillkoren finns dock lokala avvikelser. Kalmar läns lokala avvikelser är kursiverade under respektive avsnitt.

Om din resa har börjat i ett annat län är du välkommen att kontakta någon av nedanstående län:
Blekingetrafiken www.blekingetrafiken.se 0455 - 569 00
Hallandstrafiken www.hallandstrafiken.se 0771 - 33 10 30
Jönköpings Länstrafik www.jlt.se 0771 - 44 43 33
Länstrafiken Kronoberg www.lanstrafikenkron.se 0771 - 76 70 76
Skånetrafiken www.skanetrafiken.se 0771 - 77 77 77
Västtrafik www.vasttrafik.se 0771 - 41 43 00

Klicka på nedan snabbval för att hamna rätt i Resevillkorstexten. Efter snabbvalen anges Resevillkoren i sin helhet. Gäller from. 9 december 2012.

Giltigt färdbevis
Köp av färdbevis
Kontroll och tilläggsavgift
Åldersgränser
Återköp
Allmänna ordningsföreskrifter
Handbagage
Cykel
Barnvagn
Husdjur
Hittegods
Särskild service till personer med funktionsnedsättning
Resegaranti
Reklamation
Person- och sakskada

I. RESEVILLKORENS TILLÄMPNING

1.1 Dessa Allmänna resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår av 1.2–1.4 nedan, för resor med Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik och Jönköpings Länstrafik. Resevillkoren gäller vidare för resor med Öresundståg med Västtrafik. Resevillkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer i samband med resor mellan och inom Sydlänen.

1.2 Resevillkoren kan kompletteras eller ersättas av respektive Trafikhuvudmans särskilda villkor för resor inom respektive län*.

1.3 Resevillkoren gäller inte för:
a) resor med Öresundståg över Öresundsbron avseende den del av resan som sker på danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor gäller, samt
b) den del av resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör samt Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller.

1.4 Resevillkorens regleringar kan i tillämpliga delar kompletteras eller ersättas av från tid till annan inom området gällande tvingande lagstiftning.

*Särskilda resevillkor finns på respektive Trafikhuvudmans hemsida.

II. DEFINITIONER

2.1 Med ”Resenär” avses en person som har ett Giltigt Färdbevis och som reser, eller har för avsikt att resa, med en eller flera av Trafikhuvudmännen.

2.2 Med ”Barn” avses barn fram till den dag de fyller sju (7) år.

2.3 Med ”Skolungdom” avses ungdomar från fyllda sju (7) år till den dag de fyller tjugo (20) år (vid resor över Öresund till den dag de fyller 16 år).

2.4 Med ”Färdbevis” avses biljetter och resekort.

2.5 Med ”Giltigt Färdbevis” avses Färdbevis utfärdat eller godkänt av Trafikhuvudman, medfört vid varje resa, korrekt laddat, validerat och viserat, samt beträffande viss trafik kompletterat med laddningskvitto.

2.6 Med ”Handbagage” avses väska eller föremål som kan transporteras under eller vid stol, på bagagehylla och annan i fordonet anvisad plats eller i knät utan olägenhet för annan Resenär.

2.7 Med ”Sydlänen” avses Trafikhuvudmännens län, d.v.s. Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Hallands län samt, endast avseende resor med Öresundståg med Västtrafik, Västra Götalands län,.

2.8 Med ”Trafikhuvudman”/”Trafikhuvudmännen” avses i pluralformen Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Jönköping Länstrafik, Kalmar Länstrafik och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudman” inkluderas även den firma, person eller företag som utför det aktuella trafikuppdraget.

2.9 Med ”Trafiktjänsteman” avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att han/hon är Trafiktjänsteman.

2.10 Med ”Försening” avses tidsskillnaden mellan den tidpunkt då en Resenär skulle ha anlänt till slutdestinationen enligt den annonserade tidtabellen och Resenärens verkliga, eller förväntade, ankomsttid.

III. LINJESTRÄCKNING, TIDTABELLER, TAXOR

3.1 Trafikhuvudmännen fastställer från tid till annan linjesträckning, tidtabell och taxor och förbehåller sig rätten att ändra dessa. Tillfälliga förändringar i tidtabellen kan också förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Vid var tid gällande linjesträckning, tidtabeller och taxor finns angivna på respektive Trafikhuvudmans hemsida.

IV. FÄRDBEVIS

Giltigt Färdbevis
4.1 Ett Giltigt Färdbevis är en bekräftelse på ett avtal mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer, där dessa resevillkor ingår.

4.2 Resenären ska inneha ett Giltigt Färdbevis under hela resan.

4.3 Giltigheten för Färdbevis varierar beroende på resans längd och omfattar angivna zoner eller områden, i angiven riktning.

4.4 Uppehåll under resan, och övergång, får ske inom Färdbevisets giltighetstid. Om ingen förbindelse till resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin resa med nästföljande anslutande förbindelse.

4.5 Vid vissa resor måste kvitto kunna uppvisas tillsammans med resekort med period eller reskassa, se vidare respektive Trafikhuvudmans särskilda villkor.

4.6 Resekort med period gäller för resa inom för kortet angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller med resekort med reskassa, av resa som är längre än giltigheten för resekortet med period, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på kortet.

Köp av Färdbevis
4.7 Färdbevis kan köpas på Trafikhuvudmännens försäljningsställen. Biljett kan i vissa fall även köpas i anslutning till resan i biljettautomater eller, i de fall då möjlighet till köp ombord finns, på fordon. Vid köp ombord på fordon är Trafiktjänsteman inte skyldig att växla mer än 100 kronor.

Specifikt för Kalmar län:
Från och med 9 december 2012 är det inte möjligt att betala med kontanter ombord på buss och tåg vid resa inom Kalmar län. Istället betalar man med Reskassa, Bankkort, Mobilbiljett eller Quickomatbiljett. Kontantstoppet gäller tillsvidare EJ för resa med Närtrafiken. På Öresundståg i länet (stationerna Kalmar, Nybro, Emmaboda) gäller köpstopp ombord, dvs färdbevis måste ordnas innan påstigning.

4.8 Där möjlighet till köp ombord på fordon finns, kan en extra ombordavgift uttas. Ombordavgift på tåg uttas dock inte av Resenär som pga. funktionsnedsättning, tekniskt fel på biljettautomat eller avsaknad av automat/ försäljningsställe inte kunnat lösa Giltigt Färdbevis före ombordstigning.

4.9 I kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning kan biljett inte lösas med reskassa på resekort.

Kontroll och tilläggsavgift
4.10 Trafikhuvudmännen har rätt att när som helst under en resa kontrollera att Resenären har ett Giltigt Färdbevis. Resenären är vid en kontroll skyldig att för Trafiktjänsteman visa upp, eller lämna över, Giltigt Färdbevis tillsammans med eventuella kompletterande handlingar t.ex. ID och studentlegitimation.

4.11 Resenär vars Giltiga Färdbevis är registrerat i mobiltelefon är skyldig att tillfälligt överlämna sin mobiltelefon till Trafiktjänsteman, om denne bedömer det som nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

4.12 Missbruk av Färdbevis är straffbart enligt lag och kan leda till omhändertagande eller indragning av Färdbeviset samt tilläggsavgift. Den som inte kan visa Giltigt Färdbevis vid kontroll, ska, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift om f.n. 1 000 kronor utöver avgiften för biljett.

4.13 Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel på fordon i strid mot vad som anges i dessa resevillkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas och cykel, som ingen gör anspråk på, omhändertas genom Trafiktjänstemans försorg.

Åldersgränser
4.14 Taxan bestäms av Resenärens Färdbevis och ålder enligt följande. Barn, som inte är gratisåkande Barn enligt nedan, och Skolungdom betalar skolungdomsavgift till den dag de fyller 20 år. Två (2) Barn får åka gratis (undantaget platsreservationsavgift och 1-klasstillägg) med Resenär som har Giltigt Färdbevis för vuxen. Vid tveksamhet om ålder ska legitimation kunna uppvisas. I annat fall betalas vuxenavgift.

Återköp m.m.
4.15 Resenär ansvarar själv för sitt Färdbevis.

4.16 Enkelbiljetter eller reskassa på resekort återköps inte. Mot uppvisande av resekort med period eller reskassa ersätter Trafikhuvudmännen kort som skadats utan eget vållande.
Klicka här för att se specifika återbetalningsregler för Kalmar län.

4.17 För Färdbevis inhandlade via internet gäller särskilda villkor, se Trafikhuvudmännens särskilda villkor och andra aktuella försäljningskanaler via internet.

4.18 Period på resekort kan, mot en avgift som tillämpas av respektive Trafikhuvudman, återköpas före första giltighetsdatum. Period på resekort med påbörjad giltighetsperiod återköps inte.

V. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR RESAN

Allmänna ordningsföreskrifter

5.1 Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617) och från tid till annan tillämplig lagstiftning och särskilt utfärdade föreskrifter. Detsamma gäller beträffande Trafiktjänstemans anvisningar och tillsägelser. Den som inte rättar sig efter detta riskerar att bli avvisad från fordonet och därmed förlora rätten till resa och återbetalning av avgift för färdbevis.

5.2 Person som är berusad, person som medför egendom som anges i punkt 5.16 nedan, eller person som uppträder på ett sådant sätt att det kan misstänkas att personen kommer att störa ordningen eller på annat sätt äventyra säkerheten i trafiken, kan nekas påstigning.

5.3 På- och avstigning får normalt endast ske vid station och hållplats. Om på- och avstigning måste ske vid annan plats ska Trafiktjänstemans anvisningar följas. När ett fordon är i rörelse får man inte stiga på eller av fordonet och inte heller öppna dörrarna. Dörrar på väg att stängas får inte hindras eller öppnas med våld.

5.4 Buss i linjetrafik gör uppehåll vid hållplats för på- och avstigning om Resenär i god tid anmält sin avsikt att stiga av eller om person befinner sig på hållplats i tydlig avsikt att följa med. Buss kan passera hållplatsen utan att stanna för påstigning om bussen är fullsatt eller på order av trafikledningen. Kalmar Länstrafik vill betona vikten av att Resenären tydligt visar för busschauffören att denne vill stiga på.

5.5 I fordon eller på stationer, perronger eller hållplatser inom Trafikhuvudmännens områden är det förbjudet att röra vid manöver- och signalanordningar, missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande, eller på annat sätt hindra trafiken.

5.6 Medhavda alkoholhaltiga drycker får inte drickas på fordon, stationer, vänthallar och väderskydd.

5.7 Rökning är förbjuden på Trafikhuvudmännens fordon, stationer, vänthallar och väderskydd.

5.8 Förtäring av medhavda matvaror ska ske på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra Resenärer och att skada på Trafikhuvudmännens eller andra Resenärers egendom inte uppkommer. För sådan skada ansvarar Resenären.

5.9 Radio, musikspelare, mobiltelefoner, musikinstrument e.dyl. får inte användas under resa på sådant sätt att Trafiktjänsteman eller annan Resenär störs eller besväras.

5.10 Försäljning, intervjuer, reklamutdelning e.dyl. är förbjuden på fordon utan särskilt tillstånd från Trafikhuvudmännen.

5.11 Rullskridskor, inlines, skateboards eller liknande får av säkerhetsskäl inte användas vid resa med Trafikhuvudmännens fordon.

5.12 Tysta avdelningar, som kan förekomma i vissa fordon och i viss trafik, ska respekteras.

5.13 Då sittplats är försedd med säkerhetsbälte ska detta användas under färd.

Handbagage
5.14 Resenär får ta med Handbagage utan kostnad.

5.15 Handbagage ska placeras på anvisad plats. Handbagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar blockeras. Av säkerhetsskäl får tyngre Handbagage, eller Handbagage som sticker ut från hyllan, inte placeras på bagagehylla.

5.16 Som Handbagage får inte medföras:
a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen,
b) skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet,
c) andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för andra Resenärer eller som kan förorsaka skada,
d) levande djur, med undantag för vad som anges nedan under avsnittet om Husdjur m.m.

Cykel
5.17 I mån av plats får en (1) konventionell tvåhjulig cykel per Resenär tas med på tåg. Elmotordrivet fordon avsett för transport av en person (t.ex. Segway) anses i dessa villkor inte vara en konventionell tvåhjulig cykel och får inte tas med på tåg. På Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby (Danmark) får även varucykel, tandemcykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror medtas i mån av plats.

Lokal avvikelse Kalmar län: På Kustpilen sträckorna Kalmar-Linköping respektive Västervik-Linköping kan inte cykel tas emot pga. utrymmes- och säkerhetsskäl.

5.18 Cyklarna ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns.

5.19 För närmare information angående cyklar på regionbuss hänvisas till respektive Trafikhuvudman. Cykel får inte tas med på stadsbuss.

5.20 För cykelbiljett ska betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Skolungdom.

Barnvagn
5.21 I mån av plats får barnvagn tas med kostnadsfritt i för detta ändamål avsett utrymme. Barnvagnen ska låsas med broms. När fastsättningsanordning för barnvagn finns ska denna användas.

5.22 Barnvagn får inte placeras så att Resenär hindras eller att utrymningsväg blockeras.

5.23 För barnvagn som används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Skolungdom.

Husdjur mm.
5.24 Hund, katt eller annat mindre husdjur, som kan tas med utan olägenhet för annan Resenär, får tas med kostnadsfritt, och ska färdas i därtill avsett och särskilt markerat utrymme i fordonet alternativt enligt Trafiktjänstemans anvisningar. Djur ska under resa vara kopplat eller sitta i väska eller bur. Djur får inte placeras på sittplatser.

5.25 Vid resa över Öresund får mindre husdjur som transporteras i lämplig bur eller väska medföras kostnadsfritt. För större hundar och andra husdjur betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Skolungdom. Resenär får medföra högst en (1) hund eller husdjur för vilken avgift betalas. Särskilda bestämmelser gäller för införsel av djur, se www.sjv.se.

5.26 Resenär med hund eller annat husdjur ansvarar för djuret, och riskerar att bli avvisad om djuret är störande för annan Resenär eller Trafiktjänsteman.

5.27 Ledarhund samt service- och signalhund får tas med kostnadsfritt.

Ansvar för medfört Handbagage
5.28 Resenär ska själv ha uppsikt över sitt Handbagage, cykel, barnvagn, rullstol, husdjur eller annat medfört Handbagage. Resenären ansvarar själv för skador på eller stöld av Handbagage, liksom för skador som Handbagaget förorsakar fordonet, Trafiktjänsteman, annan Resenär eller annan Resenärs egendom.

5.29 För den händelse någon Trafikhuvudman skulle bli ersättningsskyldig mot annan Resenär eller annan tredje person för skada som orsakats av medfört Handbagage enligt ovan, ska den Resenär som medfört Handbagaget i fråga hålla Trafikhuvudmannen skadeslös för sådan kostnad.

Hittegods
5.30 Hittegods ska överlämnas till Trafiktjänsteman, Trafikhuvudman eller till annan som Trafikhuvudmannen hänvisar till, utan krav på ersättning.

VI. SÄRSKILD SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

6.1 Resenär med funktionsnedsättning har rätt till viss kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman i samband med betalning av resa på tåg eller buss, under resa ombord på tåg eller buss eller vid på och avstigning. Saknas Trafiktjänsteman som kan assistera ombord på tåg eller buss, ska aktuell Trafikhuvudman ändå ge person med funktionsnedsättning möjlighet att resa.

6.2 Om behov av ledsagning finns till och från tåg, vid byte av tåg eller övergång mellan tåg och buss på station ska denna bokas hos aktuell Trafikhuvudman på avreseorten senast två (2) timmar innan tjänsten ska utföras.

6.3 Resenären ska själv kontakta Trafiktjänsteman ombord vid behov av assistans, samt även upplysa Trafiktjänsteman i de fall ledsagning är bokas vid byte respektive ankomst.

6.4 Resenär som har beställt ledsagning ska komma till anvisad plats vid den tidpunkt som avtalats med Trafikhuvudmannen. Om ingen tidpunkt avtalats ska Resenären komma till den anvisade platsen senast 15 minuter före offentliggjord avgångstid.

6.5 Närmare information för personer med funktionsnedsättning avseende möjlighet att resa, om tillgänglighet av särskilda inrättningar och hjälpmedel på stationer, hållplatser och fordon samt ovan angiven assistans och ledsagning i samband med resa kan fås via Trafikhuvudmännens försäljningsställen eller hemsidor.

6.6 I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel medtas kostnadsfritt, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive Resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast medföras på tåg.

6.7 Under resa får Resenär färdas sittande i rullstol. Rullstolen ska placeras på anvisad plats och låsas med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen.

6.8 När fastsättningsanordning för rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel finns, ska denna användas av Resenären under hela resan. Trafiktjänsteman ska tillse att rullstol spänns fast då utrustning för detta finns.

VII. ERSÄTTNING FÖR FÖRSENING M.M.

Allmänna förutsättningar för ersättning
7.1 Trafik utförs enligt vid var tid gällande tidtabell.

7.2 Vid inställd tur eller försening ska Resenär, om möjligt, samråda med aktuell Trafikhuvudman för alternativ resmöjlighet.

7.3 Vid inställda turer och förseningar har Resenären rätt till kompensation enligt denna resegaranti, närmare beskriven i punkt 7.6–7.9 nedan.

7.4 Rätt till ersättning förutsätter:
a) Att resa sker eller skulle ha skett, med Giltigt Färdbevis
b) Om samråd enligt punkt 7.2 inte har skett, ska sådan möjlighet ha saknats.

7.5 Resenären har inte rätt till ersättning i följande fall.
a) Vid fel i tidtabeller efter det att rättelse gjorts genom stations/hållplatsanslag och/eller införande på aktuell Trafikhuvudmans hemsida.
b) Om Resenären före inköpet av biljetten har informerats om den aktuella förseningen.
c) Vid resa där byte ingår, om tiden mellan det första färdmedlets ankomst och det andra färdmedlets avgång enligt gällande tidtabell understiger 10 minuter, om aktuell Trafikhuvudman inte särskilt angivit annat rörande kortare bytestider.
d) Om inställelsen eller förseningen har sin grund i en befrielsegrund enligt punkt 8.3 nedan.
e) Om Resenären lämnat oriktiga uppgifter, eller i övrigt missbrukat resegarantin.

Resegaranti
7.6 Resenär får som resegaranti begära ersättning enligt något av följande alternativ.

Försening 30 – 59 minuter
7.7 Resenär som drabbas, eller om det är sannolikt att Resenär drabbas, av försening till slutdestinationen med 30 minuter eller mer, men mindre än 60 minuter, har rätt till ersättning enligt en av punkterna nedan.

a) 50 procent av resans pris, dock minst 50 kronor. Ersättning sker i form av ett värdebevis gällande hos Trafikhuvudmännen.Resans pris värderas till priset för enkelbiljett, dock minst till på aktuell biljett angivet pris, oavsett typ av Färdbevis. Ersättning lämnas inte för eventuell ombord- eller bokningsavgift som erlagts i samband med biljettköp. För Duo/Familjbiljett är ersättningen begränsad till motsvarande två Resenärer med vuxenbiljett.

b) Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp motsvarande taxiresans styrkta faktiska kostnad, eller vid val av ersättning genom värdebevis, med ett belopp motsvarande taxiresans pris med tillägg av 20 procent. Ersättning för taxiresa är begränsad till 600 kronor i kontant ersättning, alternativt 720 kronor i form av ett värdebevis. Nämnda maxbelopp gäller per Resenär och kan således, då styrkt faktisk kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera Resenärer som väljer att samåka med taxi. För Duo/Familjbiljett är ersättningen begränsad till motsvarande två Resenärer med vuxenbiljett.

c) Resa med egen bil ersätts i form av ett värdebevis enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning. Ersättningen är begränsad till 600 kronor. Vid begäran om ersättning för resa med egen bil ska registreringsnummer anges. Ersättning under 25 kronor utbetalas inte.

Försening 60 minuter eller mer
7.8 Resenär som drabbas, eller om det är sannolikt att Resenär drabbas, av försening till slutdestinationen med 60 minuter eller mer, har rätt till ersättning enligt en av punkterna nedan.

a) 100 procent av resans pris, dock minst 50 kronor, i form av ett värdebevis gällande hos Trafikhuvudmännen, alternativt 50 procent av ersättningen kontant. Resans pris värderas till priset för enkelbiljett, dock minst till på aktuell biljett angivet pris, oavsett typ av Färdbevis. För Duo/Familjbiljett är ersättningen begränsad till motsvarande två Resenärer med vuxenbiljett. Kontantersättning utbetalas endast efter Resenärs skriftliga begäran. Ersättning lämnas inte för eventuell ombord- eller bokningsavgift som erlagts i samband med biljettköp.

b) Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp motsvarande taxiresans styrkta faktiska kostnad, eller vid val av ersättning genom värdebevis, med ett belopp motsvarande taxiresans pris med tillägg av 20 %. Ersättning för taxiresa är begränsad till 600 kronor i kontant ersättning, alternativt 720 kronor i form av ett värdebevis. Nämnda maxbelopp gäller per Resenär och kan således, då styrkt faktisk kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera Resenärer som väljer att samåka med taxi. För Duo/Familjbiljett är ersättningen begränsad till motsvarande två Resenärer med vuxenbiljett.

c) Resa med egen bil ersätts i form av ett värdebevis enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning. Ersättningen är begränsad till 600 kronor. Vid begäran om ersättning för resa med egen bil ska registreringsnummer anges. Ersättning under 25 kronor utbetalas inte.

Meningslös resa
7.9 Vid en försening, eller om det är sannolikt med en försening, med mer än 60 minuter till slutdestinationen under pågående resa, har en Resenär rätt till ersättning med 100 procent av resans pris för den eller de delar av resan som inte fullföljts eller den eller de delar som fullföljts, om resan har blivit meningslös med tanke på Resenärens ursprungliga resplan. Resenären har även rätt till en returresa snarast möjligt till den första avreseorten om detta är relevant. En resa anses enligt dessa resevillkor vara meningslös om Resenären återvänder till avreseorten senast med första förbindelse efter avbruten resa eller ankomsten till bestämmelseorten. Vid val av ersättning genom ett värdebevis erhåller Resenären kontantbeloppet med ett tillägg av 20 procent. Rätt till återbetalning enligt denna punkt gäller inte för innehavare av resekort med period.

Kvalitetsbrister
7.10 Vid brister i kvaliteten ifråga om utrustning, ordning eller hygien i Trafikhuvudmännens fordon som orsakar obehag under en resa, finns det möjlighet för Resenär att erhålla skälig kompensation för detta.

Reklamation
7.11 Vid krav enligt resegarantin eller annat villkor i dessa allmänna resevillkor ska reklamation ske skriftligen eller på annat sätt som Trafikhuvudman anvisar, till den Trafikhuvudman som sålt aktuellt Färdbevis.

7.12 Om Färdbevis sålts av annan än Trafikhuvudman, ska reklamation ske till den Trafikhuvudman som är verksam på den avreseort där resan började.

7.13 Reklamationen bör vara Trafikhuvudmannen tillhanda inom 30 dagar från dagen för aktuell resa.

7.14 Biljett i original, kortnummer på resekort, biljettnummer och mobilnummer om resan är köpt i mobilen, giltigt för den reklamerade resan, måste bifogas för att utbetalning ska ske. Vid krav om ersättning för taxikostnader ska taxameterkvitto i original bifogas.

7.15 Varje ansökan om resegaranti utreds och prövas innan Trafikhuvudmännen beslutar om ersättning.

VIII. ÖVRIGA ANSVARSFRÅGOR

Person- och sakskada
8.1 Ansvaret för person- och viss sakskada som uppkommer i Trafikhuvudmännens trafik finns reglerat i Järnvägstrafiklagen, Trafikskadelagen respektive Förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer och Förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport (fr.o.m. den 1 mars 2013).

Allmän ansvarsbegränsning
8.2 Utöver ansvaret för förseningar och vissa person- och sakskador enligt dessa allmänna resevillkor, är Trafikhuvudmännens skadeståndsansvar begränsat till skador som orsakats av grov vårdslöshet från Trafikhuvudmännens sida.

Befrielsegrunder
8.3 Omständigheter utanför Trafikhuvudmännens kontroll, och som inte rimligen kunnat undvikas, såsom extrema väderleksförhållanden, omfattande elförsörjningsproblem, arbetsmarknadskonflikter eller liknande där även andra samhällsfunktioner upphör att fungera, ska anses utgöra befrielsegrund, med följd att resegarantin inte gäller om de inträffar sedan avtal slutits och hindrar Trafikhuvudmännen att uppfylla avtalade förpliktelser samt inte rimligen kunnat förutses av Trafikhuvudmännen vid avtalets ingående. Befrielsegrund anses föreligga så länge någon sådan angiven omständighet visas utgöra hinder för fullgörande.

Klicka här för att se de specifika befrielsegrunder som gäller i Kalmar län (i näst sista stycket i texten om "villkor för resegaranti").

IX. PERSONUPPGIFTER

9.1 Trafikhuvudmännen samlar in personuppgifter – namn, postadress, e-mail, telefonnummer, bankuppgifter e dyl. som Resenärer frivilligt lämnar t.ex. i samband med att Resenärer köper biljetter och kort via internet, vid återköp, vid utfärdande av tilläggsavgift, vid utnyttjande av resegarantin, vid registrering på Mina Sidor eller vid annan kontakt med en Trafikhuvudman. Den Trafikhuvudman som samlar in personuppgifter är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Trafikhuvudmännen behöver behandla insamlade personuppgifter för att kunna fullfölja och administrera åtaganden gentemot Resenärerna enligt dessa Allmänna villkor. Genom att en Resenär lämnar sina personuppgifter för registrering samtycker Resenären till att Trafikhuvudmännen behandlar uppgifterna för de ändamål som framgår av dessa Allmänna villkor. En Resenär har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt och efter skriftlig ansökan få information om vilka personuppgifter om Resenären som Trafikhuvudmännen behandlar. Resenären kan även begära att Trafikhuvudmännen rättar personuppgifter eller ställa frågor rörande Trafikhuvudmännens personuppgiftsbehandling. Vidare kan Resenären neka behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Sådan skriftlig ansökan kan ställas till den Trafikhuvudman som samlat in personuppgifterna. 

 

 

 

 

 

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida